Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave(ARH) është themeluar në bazë të Ligjit Nr. 03/L-076 dhe ka filluar të funksionojë nga prilli i vitit 2010. Në mënyrë që të harmonizohet kuadri ligjor në Kosovë me ato të shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian, Parlamenti i Kosovës me datë 14.11.2011 ka miratuar Ligjin nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës (ka hyrë në fuqi me 01.01.2012), ligj sipas të cilit vepron ARH. Ky Ligj zbatohet për funksionimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e Hekurudhave të Kosovës dhe infrastrukturës së saj, si dhe për të gjitha operimet e trenave që shfrytëzojnë këtë infrastrukturë

ARH -ja është organ i pavarur që rregullon dhe mbikëqyrë sektorin e hekurudhave në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe me legjislacionin në fuqi të BE-së, të përshtatshëm për Kosovën në këtë sektor. Sipas Ligjit për Hekurudha, ARH-ja vepron si organ licencues, organ përgjegjës për sigurinë hekurudhore,organ përgjegjës për çështjet e interoperabilitetit dhe entiteteve të njoftimit, organ për rregullimin e tregut hekurudhor dhe kompetencave të tjera të cilat i jepen në bazë të ligjit të hekurudhave dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi të BE-së, të përshtatshëm për Republikën e Kosovës në këtë sektor.

Struktura e ARH-së, përfshinë: Menaxhmentin, Departamentet dhe personelin mbështetës. Çdo departament ka funksione të përcaktuara për t’iu përgjigjur nevojave të mobilitetit të shoqërisë, transportit dhe ekonomisë, siç rregullohen në këtë ligj dhe me aktet nënligjore të nevojshme që nxjerrin vete ato dhe menaxhmenti i ARH-së.

Veprimtaria e ARH-së mbikëqyret nga një Bordi Mbikëqyrës, i cili përbëhet nga pesë anëtarë. Bordi Mbikëqyrës është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e aktiviteteve dhe vendimeve të ARH-së mbi çështjet administrative, ekzekutive, rregullatore dhe të licencimit si dhe të gjitha aspekteve të menaxhimit financiar, të ardhurave dhe shpenzimeve të ARH-së.

Ligji Nr. 04/L-063 për hekurudhat Kosovës – Shkarko

U.A. Nr. 02/2013 për llogaritjen e shpenzimeve të drejtpërdrejta për mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore – Shkarko

U.A. Nr. 03/2013 për vendosjen, përcaktimin dhe arkëtimin e pagesave të qasjes në infrastrukturë hekurudhore – Shkarko

U.A. Nr. 03/2012 për licencimin e menaxherëve të infrastrukturës hekurudhore – Shkarko

U.A. Nr. 04/2012 për dhënien e certifikatës së sigurisë dhe autorizimin e sigurisë për ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxherët e infrastrukturës hekurudhore – Shkarko

Rregullore Nr. 03/2017 për metodat e përbashkëta të sigurisë (MPS) për vlerësim dhe llogaritje të rrezikut – Shkarko

Rregullore Nr. 04/2017 Për metodat e përbashkëta të sigurisë për vlerësimin e konformitetit me kërkesat për marrjen e autorizimit të sigurisë hekurudhore – Shkarko

Rregullore Nr. 01/2014 Për modelin e deklaratës së konformitetit për llojin e autorizuar të mjetit hekurudhor  – Shkarko

Rregullore Nr. 01/2013 për ekspozeun e rrjetit  – Shkarko

Rregullore Nr. 02/213 për licencimin e makinistëve – Shkarko

Rregullore e Licencimit Nr. 01/2012 – Shkarko

Rregullore Nr. 02/2012 për certifikata të sigurisë – Shkarko

Rregullore Nr. 03/2013 për Metodat e përgjithshme të sigurisë për mbikëqyrje nga Organi përgjegjës i sigurisë pas lëshimit të një certifikate apo autorizimi të sigurisë – Shkarko

Rregullore Nr. 02/2012 për autorizim të sigurisë – Shkarko

Rregullore Nr. 05/2012 për regjistrin nacional të mjeteve lëvizëse  – Shkarko

Rregullore Nr. 06/2012 për Regjistrimin e Infrastrukturës – Shkarko

Raporti vjetor 2016 – Shkarko

Raporti vjetor 2015 – Shkarko

Raporti vjetor 2014 – Shkarko

Raporti vjetor 2013 – Shkarko

Raporti vjetor 2012 – Shkarko

Misioni

Misioni i ARH-së është rregullimi, mbikëqyrja dhe organizimi i sektorit hekurudhor në Republikën e Kosovës në këto fusha: Licencim, Siguri, Interoperabilitet dhe Rregullim të Tregut dhe kompetencave të tjera të cilat i jepen në bazë të këtij ligji.

Vizioni

Vizioni i ARH-së është që të ofrojë shërbime cilësore dhe të sigurta, transparente dhe jo-diskriminuese për Ndërmarrjet Hekurudhore dhe Menaxherin e Infrastrukturës në sektorin hekurudhor në Republikën e Kosovës.

ARH bashkëpunon me autoritetet hekurudhore homologe në rajon dhe më gjerë si me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Kroacinë, Slloveninë, Turqinë, si dhe shkëmben përvojave te stafit me autoritetet e këtyre shteteve si dhe shteteve anëtare të IRG – Rail. Në kuadër të bashkëpunimit me autoritetet homologe, ARH ka nënshkruar edhe Memorandume Bashkëpunimi.

Nuk ka të dhëna të publikuara në ueb faqe.

Licencimi

Licencimi i Menaxherit të Infrastrukturës është kërkesë ligjore e cila del nga ligji për hekurudhat e Kosovës dhe legjislacioni evropian i aplikueshëm në Kosovë në sektorin hekurudhore.

Qëllimi i licencimit të Menaxherit të Infrastrukturës është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhore konform dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.

Licencimi i Ndërmarrjeve Hekurudhore është kërkesë ligjore e cila del nga ligji për hekurudhat e Kosovës dhe legjislacioni evropian i aplikueshëm në Kosovë në sektorin hekurudhore.

Qëllimi i licencimit të Ndërmarrjeve Hekurudhore është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhore konform dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.

Licencimi i makinistëve – është kërkesë ligjore e cila del nga ligji për hekurudhat e Kosovës dhe legjislacioni evropian i aplikueshëm në Kosovë në sektorin hekurudhore.

Qëllimi i licencimit të makinistëve është rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit hekurudhore konform dispozitave ligjore në fuqi si dhe praktikave më të mira evropiane dhe rajonale.

Regjistri i licencave – paraqet Ndërmarrjet Hekurudhore dhe Menaxherët e Infrastrukturës të licencuar dhe të cilët kanë drejtë operimi në Republikën e Kosovës konform dispozitave ligjore në fuqi.

Siguria

Autorizimi i Sigurisë – dokumenti me të cilin menaxheri i infrastrukturës dëshmon se plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve infrastrukturore të sigurta.

Secili menaxher i infrastrukturës  që mban licencën duhet të merr autorizimin e sigurisë para se

t’i jepet e drejta për qe të ofrojë shërbime në infrastrukturën hekurudhore. Qëllimi i autorizimit të sigurisë është të ofroj dëshmi se:

 • menaxheri i infrastrukturës  ka të vendosur sistemin e  menaxhimit të sigurisë,
 • konfirmon pranimin e dispozitave se menaxheri i infrastrukturës ka plotësuar kërkesat specifike të domosdoshme për dizajn, mirëmbajtje dhe operim të sigurt të infrastrukturës hekurudhore duke përfshirë kur është e përshtatshme mirëmbajtjen dhe operimin e kontrollit të trafikut dhe sistemin e sinjalizimit.

Procedurat tjera për dhënien e autorizimit të sigurisë janë paraparë në Ligjin 04/L-063, për hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Certifikata e sigurisë – dokumenti me anë të së cilit ndërmarrja hekurudhore dëshmon se i përmbush kushtet për trafik të sigurt në linja specifike hekurudhore apo në tërë rrjetin hekurudhor.

Secila ndërmarrje hekurudhore që mban licencën duhet të merr certifikatën e sigurisë para se t’i jepet e drejta për qasje në një infrastrukturë hekurudhore. Qëllimi i certifikatës së sigurisë është të ofroj dëshmi se:

 • ndërmarrja hekurudhore ka të vendosur sistemin e menaxhimit të sigurisë, se mund të plotësoj kërkesat e paraqitura në STI-të dhe në legjislacionin relevant të BE-së.

Procedurat tjera për dhënien e certifikatës së sigurisë janë paraparë në Ligjin 04/L-063, për hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Regjistrimi i infrastrukturës – INFRAKOS-i duhet të krijoj regjistrin e infrastrukturës për infrastrukturën të cilën e menaxhon. Ai duhet të çdo vit të freskojnë regjistrin e infrastrukturës të cilën ata e menaxhojnë. Regjistri i infrastrukturës duhet të mbahet, të azhurnohet dhe të publikohet. Ky regjistër duhet t`i paraqesë karakteristikat kryesore të secilit nënsistem apo pjese të nënsistemit të përfshirë, si dhe korrelacionin e tyre me veçoritë e paraqitura në specifikimet teknike të aplikueshme të interoperabilitett. Kështu, secili specifikim teknik i interoperabilitett duhet të tregojë se çfarë informate duhet të përfshihet në regjistrin e infrastrukturës. Në Kosovë, regjistri i infrastrukturës duhet të mbahet dhe të azhurnohet nga secili menaxher i infrastrukturës i vendosur në Kosovë nën mbikëqyrjen e ARH me kontributin e organit përgjegjës për sigurinë hekurudhore. Procedurat tjera për regjistrimin e infrastrukturës janë paraparë në Ligjin 04/L-063, për hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Autorizimi për futjen në shërbim – Para se të përdoret në rrjet, mjeti i transportit duhet të autorizohet që të futet në shërbim. Mjetit të transportit për futje në shërbim duhet t’i jepet autorizimi nga organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore, kur të gjitha nënsistemet strukturale të mjetit të transportit kanë qenë të autorizuara për futje në shërbim pas procedurave të vlerësimit dhe verifikimit të paraqitura në specifikimet teknike të interoperabilitet. ARH është përgjegjëse për dhënien e autorizimit për futjen në shërbim të mjetit hekurudhor me kontributin e organit përgjegjës për sigurinë i cili është përgjegjës për kontrollin e pajtueshmërisë teknike ndërmjet nënsistemeve të mjeteve të transportit dhe integrimit të sigurt të tyre, pajtueshmërinë teknike ndërmjet mjeteve të transportit dhe rrjetit dhe pajtueshmërinë teknike me rregullat tjera nacionale. Mjetit të konfirmuar të transportit i cili e ka autorizimin, duhet t’i jepet autorizimi për futje në shërbim duke u bazuar në deklaratën e konformitetit mbi tipin pa kontrollime të mëtutjeshme. Autorizimet për futjen e mjeteve të transportit në shërbim të lëshuar në Bashkimin Evropian dhe në shtetet tjera me të cilat Kosova ka marrëveshje te veçanta, duhet të konsiderohen si valide nëse janë në pajtueshmëri me legjislacionin e Kosovës. Vendet të cilat kanë marrëveshje me Kosovën duhet ta njohin autorizimin për futje në shërbim të mjeteve të transportit të lëshuar nga organi përgjegjës për çështjet e sigurisë hekurudhore në Kosovë. Procedurat tjera për dhënien e Autorizimit për futjen në shërbim janë paraparë në Ligjin 04/L-063, për hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Inspektimi – Organi i sigurisë bazuar në ligjin për hekurudhat në Republikën e Kosovës, ka të drejtë që ne çdo kohë të kryejë inspektimin e infrastrukturës në menaxhim të Infrakos si dhe të inspektojë mjetet lëvizëse të ndërmarrjeve hekurudhore, mbajtësve të vagonëve, inspektimin e implementimit të dispozitave të parapara për marrjen e autorizimit apo certifikatës së sigurisë, autorizimit për futjen në shërbim, regjistrit të infrastrukturës etj. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të jetë i lirë për të kryer inspektimet dhe hetimet që janë të nevojshme për kryerjen e punëve të veta. Atij duhet t’i jepet qasje në të gjitha dokumentet, lokalet, instalimet, pajisjet, menaxherët e infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore.

Raportet – Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të përpiloj raportin vjetor në lidhje me sigurinë të cilin ia paraqet ARH-së. Ky raport i dorëzohet ARH-së, deri në fund të shtatorit te vitit vijues. Ky raport duhet t’i përshkruaj aktivitetet e vitit paraprak me informacionin së paku mbi:

–        zhvillimet e sigurisë hekurudhore duke përfshirë informacionin për Treguesit e Përbashkët të Sigurisë (TPS);

–        ndryshimet e rëndësishme në legjislacion dhe rregullativë në lidhje me sigurinë hekurudhore;

–        zhvillimin e certifikatës së sigurisë dhe autorizimit të sigurisë në Kosovë;

–        rezultatet dhe përvoja në lidhje me mbikëqyrjen e menaxherëve të infrastrukturës dhe të ndërmarrjeve hekurudhore; dhe

–        uljet të cilat nëse vendoset të bëhen nga Organi Përgjegjës për Sigurinë hekurudhore lidhur me identifikimin dhe certifikimin e subjekteve përgjegjëse për mirëmbajtjen e mjeteve transportuese hekurudhore të regjistruara në vendet tjera jashtë Kosovës dhe të cilat mirëmbahen sipas ligjeve të këtyre vendeve.

Interoperabiliteti

Regjistrimi Nacional i Mjeteve Lëvizëse – Sipas  Ligjit për Hekurudhat e Kosovës 04/L/063 dhe Direktivës 2008/57EC-së për Interoperabilitet, çdo shtet  duhet të mbajë një regjistër të mjeteve  hekurudhore të autorizuara  në territorin e saj për ta  ndërlidhur atë me Regjistrin  Qendror  Evropian të llojeve të autorizuara të  mjeteve lëvizëse hekurudhore.

Në Kosovë detyra e mbajtjes së  Regjistrit  Nacional të  Mjeteve Lëvizëse (NVR) hekurudhore i është caktuar ARH-së, Departamentit  të Interoperabilitetit  i cili ka për detyrë  të organizoje këtë regjistër dhe për ti futur të gjitha mjetet lëvizëse hekurudhore që janë në shërbim në Kosovë brenda këtij regjistri.

Regjistri ad-hoc azhurnohet me të dhëna që ofrohen nga Menaxheri i Infrastrukturës MI dhe Ndërmarrjet Hekurudhore NH.

Shënjezimi i mbajtësit të mjetit lëvizës – Shënjezimi i mbajtësit të mjetit lëvizës (VKM) është një kod alfanumerik, i përbërë prej 2 deri në 5 karaktere . VKM duhet të jetë e mbishkruar në secilin mjet lëvizës hekurudhor, afër numrit të mjetit lëvizës. VKM-ja emërton Mbajtësin e Mjetit Lëvizës i regjistruar si i tillë në Regjistrin e Mjeteve Lëvizëse.

Formati i Shënjëzimit të Mbajtësit të Mjetit Lëvizës (VKM):

VKM është unike dhe  pasqyrim i emrit të plotë apo shkurtesës së mbajtësit të mjetit lëvizës, në qoftë se është e mundur në një mënyrë që të mund të identifikoj emrin e mbajtësit. Të gjitha (26) shkronjat e alfabetit latin mund të përdoren.  VKM–ja duhet shkruar me  shkronja  të mëdha.

Ju lutem kontrolloni VKM-në tuaj në mënyre që ajo të jetë e ndryshme nga  VKM-të tashmë të regjistruara  në listën aktuale të Agjensionit Evropian  Hekurudhore ERA-së për shënjezimin e mbajtësit të mjetit lëvizës.

Specifikimet teknike për interoperabilitet – Specifikimet Teknike për Interoperabilitet (TSI) do të thotë specifikimet me të cilat çdo nënsistem ose pjesë e nënsistemit është e mbuluar në mënyrë që të plotësojnë kërkesat thelbësore dhe për të siguruar Interoperabilitetin e sistemeve hekurudhorë.

Secili nënsistem hekurudhor duhet të jetë në përputhshmëri me Specifikacionet Teknike të Interoperabilitet të aprovuara në Kosovë, kohën e futjes së tyre në shërbim, freskimin apo renovimin e tyre. Kjo përputhshmëri duhet të jetë në funksion përderisa secili nënsistem të jetë në përdorim.

Rregullimi i tregut

Funksioni Rregullativ i Departamentit të Rregullimit të Tregut ka të bëjë me analizimin e situatës se tregut dhe shërbimeve hekurudhore duke mbrojtur konkurrencën, dhënien e rekomandimeve dhe marrjen e vendimeve përkitazi me situatën e paraqitur, Departamenti i Tregut siguron zbatim transparent dhe jo-diskriminues të vendimeve të veta, para çdo vendimi paraprakisht Departamenti i Tregut merr informata nga autoritetet relevante dhe palët e interesit.

Monitorimi i Tregut është funksioni kryesor i departamentit të tregut, monitorimi i tregut konsiderohet  si një instrument dhe mekanizëm i rëndësishëm i cili mund të kontribuoj në rritjen e cilësisë së shërbimeve në transportin hekurudhor, monitorimi i konkurrencës dhe kualitetit të shërbimeve në tregun e shërbimeve hekurudhore dhe në tregjet e brendshme dhe të jashtme konkurruese përben aktivitetin kyç të Departamentit të Rregullimit të Tregut Hekurudhor.

Ankesat – Secili aplikant duhet të ketë të drejt të ankohet nëse beson se ka qenë i trajtuar në mënyrë të padrejtë, i diskriminuar dhe në veçanti kundër vendimeve të miratuara nga menaxheri i infrastrukturës, operatori i pajisjeve për ofrimin e shërbimeve apo kur është e mundur edhe nga ndërmarrja hekurudhore. Po ashtu udhëtarët që nuk janë të kënaqur me trajtimin e ankesave nga ndërmarrja hekurudhore mund të ankohen tek Departamenti i rregullimit të Tregut, nga Departamenti i Tregut kërkohet të vendos për ndonjë ankesë dhe të ndërmerr veprim për të përmirësuar situatën brenda kohës maksimale prej dy muajsh nga marrja e gjithë informacionit.

Raportet – Departamenti i Rregullimit të Tregut në kuadër të kompetencave ligjore dhe konform planit të punës, njërën nga përgjegjësit kryesore e ka edhe  ta  përgatit  Raportin vjetor dhe i dorëzon ARH-së, deri në fund të janarit te vitit vijues. Në kuadër të kësaj përgjegjësie ligjore departamenti i rregullimit të tregut krahas raportit vjetor të punës e përgatit  edhe një raport për fushën e monitorimit të tregut dhe i dorëzon ARH-së, deri në fund të Qershorit te vitit vijues.

 Në kornizën e politikës së përbashkët të transportit, është e rëndësishme që të mbrohen të drejtat e udhëtarëve në transportin  hekurudhor dhe të përmirësohet kualitetin dhe efikasitetin i shërbimeve hekurudhore të udhëtarëve në mënyrë që të ndihmohet në rritjen e përdorimit të transportit hekurudhor në krahasim me mënyrat e tjera të transportit. Të drejtat e udhëtarëve në shërbimeve hekurudhore përfshijnë pranimin e informacionit në lidhje me shërbimin para dhe pas udhëtimit, biletat, përgjegjësinë e ndërmarrjes për humbjen e bagazhit si dhe vonesat apo anulimet,  shërbimet për personat e paaftë dhe më aftësi te kufizuar, sigurinë dhe kualitetin e shërbimit.

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Organizimi

ARH udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv/ Drejtori i përgjithshëm dhe mbikëqyret nga një bord. Ky bord përbëhet nga pesë anëtar, ku një prej anëtarëve është kryeshefi ekzekutiv, dhe të cilët kanë mandat pesë vjeçar.

Arsim Berisha

Kryesues i Bordit

Ilmi Ahmeti

Anëtar

Gëzim Qerimi

Anëtar

Shkumbin Hyseni

Anëtar

Drejtori i përgjithshëm kryen punë të zakonshme të Autoritetit në pajtim me të gjitha politikat dhe udhëzimet e nxjerra nga Bordi. Ai emëron dhe shkarkon anëtaret e personelit në përputhje me politikat dhe procedurat e brendshme si dhe ligjet ne fuqi; E informon Bordin përkitazi me çështjet që do të diskutohen gjatë takimeve të Bordit si dhe siguron zbatimin e vendimeve të marra nga Bordi; Planifikon marrëdhëniet ndërkombëtare, marrë pjesë në negociata në lidhje me traktatet ndërkombëtare për hekurudhat dhe të zhvillojë aktivitete mbi bashkëpunimin ndërkombëtar që i caktohen; Përcakton politikat për zhvillimin e transportit, rregullave, standardeve, procedurave dhe kodeve për operimin e transportit hekurudhor, rregulloret mbi transportin e njëllojshëm dhe shumëllojshëm si dhe drejtimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit; Shkëmben informata në lidhje me punën e tij, parimet të vendimmarrjes dhe praktikat me organe të tjera të huaja rregullatore për qëllime të koordinimit të parimeve të vendimmarrjes në sektorin ndërkombëtar hekurudhor; Ofron informata për publikun, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës, si pjesë e aktiviteteve të marrëdhënieve me publikun; Çdo detyrë tjetër sipas ligjit të Hekurudhave të Republikës së Kosovës.

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Siguron menaxhimin operativ dhe strategjik te ARH-së
 • Siguron /garanton përkrahje administrative për takimet e Bordit mbikëqyrës
 • Bashkërendimi i detyrave dhe punëve për departamentet e ARH-së
 • Harton raporte sektoriale, vjetore dhe ato përfundimtare zbatuese dhe te njëjtat ja paraqet Bordit Mbikëqyrës
 • Përgatitja e politikave rreth aspekteve të ndryshme të rregullimit të transportit hekurudhor duke përfshirë licencat, certifikatat e sigurisë, autorizimet e sigurisë, Interoperabilitetin, rregullimin e tregut etj.
 • Menaxhon burimet financiare të ARH-së brenda ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme si dhe mbikëqyrë aktivitetet e prokurimit
 • Mbështet MI-në dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës në formulimin e një politike të transportit hekurudhor me qasje të lirë
 • Siguron pajtueshmëri me kërkesat e informimit dhe publicitetit
 • Përcakton strategjinë e komunikimit dhe zbaton planin e komunikimit dhe
 • Mbanë lidhje të ngushtë me homolog kompetent për të siguruar përmbushjen adekuate të të gjitha çështjeve domethënëse.

Departamenti i licencimit

Departamenti i sigurisë

Organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore funksionon nën mbikëqyrjen e ARH për të siguruar që siguria hekurudhore është mbajtur dhe përmirësuar pas rindërtimit të sistemit hekurudhor në Kosovë. Ky organ është i pavarur në organizimin e vet, strukturën ligjore dhe vendim marrjen nga ndonjë menaxher i infrastrukturës, ndërmarrje hekurudhore, aplikues apo entitet i prokurimit.

Departamenti i interoperabilitet

Si Departament brenda ARH-së është përgjegjës për t’i përcaktuar kushtet të cilat duhet t’i plotësojë sistemi hekurudhor në Kosovë për të arritur interoperabilitetin me sistemin hekurudhor të BE-së në drejtim të krijimit të hapësirës të interoperabilitetit Evropian, pjesë e së cilës dëshiron të jetë edhe Kosova. Kushtet në lidhje me interoperabilitetin përmbajnë dizajnin, rindërtimin, futjen në shërbim, modernizimin, përtëritjen, operimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve të sistemit e gjithashtu edhe kualifikimeve profesionale dhe kushtet e shëndetit dhe sigurisë së stafit i cili kontribuon në operimet dhe mirëmbajtjen e tij.

Departamenti i rregullimit te tregut

Departamenti i administratës

Departamenti i Administratës është përgjegjës për mbështetjen e përgjithshme operative të ARH-së, menaxhimin e burimeve njerëzore, çështjeve të logjistikës. personelin, teknologjinë informative.

Departamenti i Financave

Planifikon buxhetin e ARH-së, përgatit raportet financiare, mbikëqyrë mbarëvajtjen e procedurave dhe sistemeve adekuate financiare të BKK-së, përfshirë sistemin e pagesës së rrogave dhe shtesave të punëtorëve.

Divizioni i Prokurimit

Është përgjegjës për planifikimin e aktiviteteve të prokurimit si dhe zhvillimin dhe implementimin e procedurave të Prokurimit për blerjen e mallrave, shërbimeve dhe punëve në bazë të kërkesave të pranuara nga të gjitha departamentet apo njësitë e kërkesës së ARH-së. Bënë zhvillimin e aktiviteteve të prokurimit në të gjitha fazat e prokurimit, duke filluar nga arritja e kërkesës deri në realizimin (përmbushjen) e plotë të kontratës. Të gjitha aktivitetet  dhe funksionimi i Divizionit të Prokurimit si dhe kryerja e procedurave të prokurimit realizohen në harmoni të plotë me dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës Nr. 04/L-042 si dhe të rregulloreve të miratuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. Divizioni i Prokurimit të ARH-së ka një bashkëpunim të ngushtë dhe efikas me Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik dhe me Agjencinë Qendrore të Prokurimit.

Financat dhe Buxheti

Burimet e fondeve

Shpenzimet

Raportet e auditimit për ARH në vitet e kaluara:

2016 – Shkarko

2015- Shkarko

2014- Shkarko

2013- Shkarko

2012- Shkarko

KUTIA E KONTRIBUTEVE