Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), pasardhëse e Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, është subjekt juridik publik bazuar në nenet 11 dhe 140 të Kushtetutës dhe të dispozitave të këtij ligji, që ka autonomi administrative, financiare dhe menaxhuese.

Më 27 korrik 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 03/L-209 për “Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës”. Ky ligj është përditësuar me Ligjin Nr. 05/L -150 për “Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-209 për bankën qendrore të republikës së Kosovës” i cili ka hyrë në fuqi me 223 mars 2017.

1. Ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës  – Shkarko
2. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/l-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës – Shkarko
3. Ligji për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare – Shkarko
4. Ligji për Sistemin e Pagesave  – Shkarko
5. Ligji për Sigurime – Shkarko
6. Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia – Shkarko
7. Ligji për Fondet Pensionale të Kosovës – Shkarko
8. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe Ligjin nr. 04/L-168 – Shkarko
9. Ligji për Themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucionet Financiare në Kosovë – Shkarko
10. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-216 mbi Themelimin e Sistemit për Sigurimin e Depozitave për Institucionet Financiare në Kosovë 21.01.2013 – Shkarko
11. Ligji mbi themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore – Shkarko

BANKA:

1. Adekuatshmëria e kapitalit – Shkarko
2. Auditimi i jashtëm i bankave – Shkarko
3. Bashkimet dhe përvetësimet e bankave – Shkarko
4. Depozita ekuivalente me kapitalin për degët e bankave të huaja – Shkarko
5. Drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave – Shkarko
6. Ekspozimet e mëdha – Shkarko
7. Ekspozimet e mëdha (e shfuqizuar)
8. Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të bankave – Shkarko
9. Hapja e zyrave përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës – Shkarko
10. Instrumentet dhe marrëveshjet e garantimit të FKGK-së – Shkarko
11. Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i bankave – Shkarko
12. Kreditë hipotekare (e shfuqizuar) – Shkarko
13. Kreditë hipotekare rezidenciale – Shkarko
14. Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme – Shkarko
15. Kërkesat minimale të sigurisë – Shkarko
16. Letërkredia dhe garancioni bankar – Shkarko
17. Licencimi i bankave dhe degëve të huaja – Shkarko
18. Lëshimi i certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare – Shkarko
19. Mbikëqyrja e konsoliduar e grupeve bankare – Shkarko
20. Mbështetja emergjente për likuiditet – Shkarko
21. Menaxhimi i rrezikut kreditor – Shkarko
22. Menaxhimi i rrezikut kreditor të bankave – Shkarko
23. Menaxhimi i rrezikut operacional – Shkarko
24. Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit të bankave – Shkarko
25. Menaxhimi i rrezikut të normës së interesit në librin e bankës – Shkarko
26. Minimumi i rezervave të bankës – Shkarko
27. Ndryshimet në llogaritë e kapitalit – Shkarko
28. Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të bankave – Shkarko
29. Parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit – Shkarko
30. Parandalimin i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit – Shkarko
31. Publikimi i informacionit nga bankat – Shkarko
32. Përdorimi i vlerësimeve të jashtme kreditore për qëllim të llogaritjes së kapitalit rregullativ – Shkarko
33. Qeverisja korporative e bankave – Shkarko
34. Raportimi i bankave në BQK – Shkarko
35. Raportimi i bankave në BQK (e shfuqizuar) – Shkarko
36. Rregullore për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave (29.11.2018) – Shkarko
37. Rregullore për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit(29.11.2018) – Shkarko
38. Rregullore për treguesin e leverazhit(29.11.2018) – Shkarko
39. Rreziku nga aktiviteti me valuta të huaja – Shkarko
40. Shpërndarja e mjeteve të kredisë për banka – Shkarko
41. Sigurimi i kasafortës – Shkarko
42. Transaksionet me personat e ndërlidhur dhe ekspozimet ndaj punëtorëve – Shkarko

PENSIONE:

1. Informatat që kërkohen nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës – Shkarko
2. Investimet e mjeteve pensionale – Shkarko
3. Kontrolla e brendshme dhe auditimi i brendshem per fondet pensionale – Shkarko
4. Licencimi i fondeve plotësuese punëdhënëse të pensioneve – Shkarko
5. Licencimi i menaxhuesve të mjeteve për mjetet e fondeve pensionale – Shkarko
6. Licencimi i ofruesve të pensioneve plotësuese individuale – Shkarko
7. Llogaritë individuale të pjesëmarrësve – Shkarko
8. Mbajtësi i mjeteve të pensioneve – Shkarko
9. Mjetet e pensioneve dhe vleresimi i mjeteve te pensioneve – Shkarko
10. Pagesa e pensioneve individuale të kursyera – Shkarko
11. Pagesat e pensioneve individuale të kursyera – Shkarko
12. Përcaktimi i kushteve dhe kritereve për tërheqje të mjeteve nga FKPK – Shkarko
13. Raportimi i fondeve plotësuese pensionale – Shkarko
14. Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensioanle të Kosovës – Shkarko
15. Raportimi i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës – Shkarko
16. Rregullore mbi Themelimin e Pensionit Plotësues Individual nga Ofruesit e Pensionit – Shkarko
17. Rregullore për financimin dhe vlerësimin aktuarial të pensioneve me shuma të caktuara – Shkarko
18. Rregullore për menaxhuesit e mjeteve pensionale (nëntor 29, 2018) – Shkarko
19. Rregullore për themelimin e fondit plotësues pensional të punëdhënësit – Shkarko
20. Vlera e kontributeve të pensionit – Shkarko

SIGURIME:

1. Aktuarët e sigurimeve – Shkarko
2. Auditimi i jashtëm i siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, trajtuesve të dëmeve dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit – Shkarko
3. Bashkimet dhe përvetsimet – Shkarko
4. Delegimi i funksioneve të siguruesve – Shkarko
5. Depozitimi i aseteve si garancë, mjaftueshmëria e kapitalit, raportimi financiar, etj. – Shkarko
6. Fondi i kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve(shfuqizuar) – Shkarko
7. Hapja dhe mbyllja brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të siguruesve – Shkarko
8. Hapja e zyrave përfaqesuese brenda Kosovës nga siguruesit e jashtëm – Shkarko
9. Implemetimi i Sistemit BONUS-MALUS – Shkarko
10. Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve – Shkarko
11. Investimi i aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve(e shfuqizuar) – Shkarko
12. Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i siguruesve – Shkarko
13. Kushtet e përgjithshme të policës së sigurimit nga autopergjegjesia – Shkarko
14. Kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit – Shkarko
15. Licencimi i kompanive të sigurimeve dhe degëve të huaja(e shfuqizuar) – Shkarko
16. Licencimi i Ndërmjetësuesve në Sigurime – Shkarko
17. Licencimi i ndërmjetësuesve në sigurime(e shfuqizuar) – Shkarko
18. Licencimi i siguruesve dhe degëve të siguruesve të jashtëm – Shkarko
19. Llogaritja e kufirit minimal të aftësisë paguese, adekuatshmërisë së kapitalit dhe fondit garantues për siguruesit jojetë – Shkarko
20. Procedurat e trajtimit të kërkesave për kompensimin e demëve nga autopergjegjesia – Shkarko
21. Procedurat e tribunalit të arbitrazhit – Shkarko
22. Publikimi i informacionit nga siguruesit – Shkarko
23. Përcaktimi i kritereve për vlerësmin e dëmeve jomateriale nga autopërgjegjësia – Shkarko
24. Raportimi i siguruesve në BQK – Shkarko
25. Rregullore per mbikeqyrjen e konsoliduar të grupeve të siguruesve – Shkarko
26. Rregullore për Financimin dhe Llogaritjen e Fondit të Kompensimit – Shkarko
27. Rregullore për licencimin e trajtuesve të dëmeve në sigurime – Shkarko
28. Shitja e sigurimit të detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe menaxhimi i shpenzimeve të siguruesve – Shkarko
29. Standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Kosovare të Sigurimit – Shkarko
30. Struktura e primit për sigurime – Shkarko
31. Vlerësimi dhe mbjajta e provizioneve teknike dhe matematike për siguruesit jetë dhe jojetë – Shkarko

IMF- IFJB:

1. Auditimi i jashtëm – Shkarko
2. Kontrollet e brendshme dhe auditimi i brendshëm i institucioneve mikrofinanciare – Shkarko
3. Kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme – Shkarko
4. Menaxhimi i rrezikut kreditor i institucioneve mikrofinanciare – Shkarko
5. Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit të institucioneve mikrofinanciare – Shkarko
6. Norma efektive e interesit dhe kërkesat për shpalosje të institucione mikrofinanciare – Shkarko
7. Raportimi i institucioneve financiare jobankare – Shkarko
8. Raportimi i institucioneve mikrofinanciare – Shkarko
9. Regjistimi, mbikëqyrja dhe veprimatritë e IFJB-ve (e shfuqizuar) – Shkarko
10. Regjistrimi, mbikëqyrja dhe veprimtaritë e institucioneve financiare jobankare – Shkarko
11. Rregullore për auditimin e jashtëm të institucioneve financiare jobankare (27.12.2018) – Shkarko
12. Rregullore për kontrollet e brendshme dhe auditimin e brendshëm të institucioneve financiare jobankare (27.12.2018) – Shkarko
13. Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor për institucionet financiare jobankare (31.01.2019) – Shkarko
14. Rregullore për normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje për institucionet financiare jobankare (31.01.2019) – Shkarko
15. Shpërndarja e mjeteve të kredisë – IMF dhe IFJB – Shkarko

SISTEMI I PAGESAVE:

1. Instrumentet e pagesave elektronike – Shkarko
2. Pagesat Ndërkombëtare – Shkarko
3. Raportimi i statistikave të instrumenteve të pagesave – Shkarko
4. Regjistrin e llogarive bankare – Shkarko
5. Rregullore për sistemin e pagesave ndërbankare – Shkarko
6. Sistemi i numrave standardë të llogarive bankare – Shkarko

OPERACIONET BANKARE:

1. Operacionet me para të gatshme – Shkarko

TË TJERA:

1. Rregullore për Faktoringun [new] – Shkarko
2. Vlerësimi i pronave të paluatjshme – Shkarko
3. Procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative – Shkarko
4. Procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative [e shfuqizuar] – Shkarko
5. Procesi i brendshëm i trajtimit të ankesave – Shkarko
6. Regjistri i kredive – Shkarko
7. Statistikat e bilancit të pagesave dhe pozicioni i investimeve ndërkombëtare – Shkarko
8. Statistikat monetare-financiare dhe llogaritë financiare – Shkarko
9. Tregu primar dhe sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë së Kosovës – Shkarko
10. Ndryshimi i rregullës mbi themelimin e forumit të arbitrazhit – Shkarko

 1. Raporti vjetor 2017 – Shkarko
 2. Raporti vjetor 2016 – Shkarko
 3. Raporti vjetor 2015 – Shkarko
 4. Raporti vjetor 2014 – Shkarko
 5. Raporti vjetor 2013 – Shkarko
 6. Raporti vjetor 2012 – Shkarko

Misioni i BQK-së është të sigurojë stabilitet financiar dhe monetar, të ofrojë sistem efektiv të pagesave dhe furnizim adekuat me para të gatshme dhe të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Republikën e Kosovës.

Objektivat e BQK-së sipas ligjit në fuqi janë:

Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të pagesave.
Objektiv shtesë i Bankës Qendrore i cili i nënshtrohet objektivit parësor të saj, është të kontribuojë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore.
Pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, Banka Qendrore mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë.
Banka Qendrore vepron në pajtim me parimin e ekonomisë së tregut të hapur me konkurrencë të lirë, duke favorizuar shpërndarjen efikase të resurseve.

Detyrat e Bankës Qendrore në përmbushjen e objektivave të përcaktuara sipas ligjit në fuqi, përfshijnë:

1.përcaktimin dhe zbatimin e politikave të një sistemi financiar stabil duke përfshirë mbikëqyrjen e një skeme të sigurimit të depozitave, kryerjen e operacioneve të tregut, si dhe ofrimin e likuiditetit emergjent;

rregullimin, licencimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare ashtu si specifikohet më tej në këtë ligj apo ndonjë ligj tjetër;
promovimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të sigurta, të qëndrueshme dhe efikase të pagesave, të kliringut dhe të shlyerjes së letrave me vlerë;
sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në Kosovë;
mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave ndërkombëtare;
mbledhjen dhe publikimin e statistikave;
kontribuon në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore;
informimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe publikut të gjerë rreth politikave, detyrave dhe operacioneve të saj ashtu siç përcaktohet më tej në këtë ligj;
veprimin si bankier, këshilltar financiar dhe agjent fiskal për Qeverinë dhe çdo organ publik dhe organizatë publike të Kosovës;
bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat ndërkombëtare përkitazi me çështje brenda fushës së saj të kompetencave; dhe
realizimin e çdo aktiviteti ndihmës që rrjedhë nga ushtrimi i detyrave të saj sipas këtij ligji apo ndonjë ligji tjetër.

Brenda kompetencave të përcaktuara me ligj, Banka Qendrore, anëtarët e organeve vendimmarrëse ose personeli i Bankës Qendrore, nuk do të marrin udhëzime nga ndonjë person apo subjekt tjetër, duke përfshirë subjektet qeveritare. Pavarësia dhe autonomia e Bankës Qendrore respektohet në çdo kohë dhe asnjë person apo subjekt nuk do të provojë të ndikoj anëtarët e organeve vendimmarrëse apo të personelit të Bankës Qendrore në realizimin e detyrave të tyre apo të ndërhyjë në aktivitetet e Bankës Qendrore.

Mbrojtja e konsumatorit për shërbimet financiare

Ky projekt ka filluar në qershor të vitit 2013, në kohën kur edhe është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bankës Qendrore dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të vendosur kanalet e komunikimit dhe bashkëpunimit lidhur me fuqizimin e mbrojtjes së konsumatorit të shërbimeve financiare. Si rezultat i kësaj marrëveshje janë mbajtur shumë takime të përbashkëta, ku në mars të vitit 2014 është organizuar edhe një tryezë e përbashkët për njoftimin e publikut rreth ndryshimeve të fundit sa i përket mbrojtjes së konsumatorit të shërbimeve financiare.

Si pjesë e objektivave të këtij projekti kanë qenë edhe përgatitja e disa rregulloreve dhe procedurave për njoftimin e drejtë të konsumatorëve, por edhe për përcaktimin e rregullave të qarta për institucionet financiare sa i përket njoftimit të drejtë të klientëve rreth shërbimeve financiare dhe adresimin adekuat të ankesave të tyre.

Nga data 01 tetor 2014 është në fuqi rregullorja për procesin e brendshëm të trajtimit të ankesave nga institucionet financiare. Kjo rregullore përcakton afatet kohore dhe definon saktë procesin dhe procedurat që duhet të ndjekin konsumatorët dhe institucionet financiare në rast të adresimit dhe trajtimit të ankesave. Gjithashtu, është përgatitur edhe procedura e brendshme e BQK-së për mënyrën e trajtimit të ankesave të konsumatorëve të shërbimeve financiare, në rast të pranimit të tyre direkt nga konsumatorët apo edhe nga departamenti përkatës për mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

Procesi i brendshëm i trajtimit të ankesave – Shkarko

Organizimi

Organet vendimmarrëse të Bankës Qëndrore janë Bordi i Bankës Qëndrore, Bordi Ekzekutiv dhe Guvernatori. Bordi i Bankës Qendrore, sipas Ligjit për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, përbëhet nga Guvernatori dhe katër (4) anëtarë joekzekutivë, të cilët ngarkohen me detyrën e aprovimit dhe mbikëqyrjes së zbatimit të politikave, si dhe mbikëqyrjen e administrimit dhe të aktiviteteve të Bankës Qendrore. Bordi i Bankës Qendrore ka kompetencat dhe detyrat në vijim:

 • miraton të gjitha rregulloret e Bankës Qendrore dhe mbikëqyr zbatimin e politikave si dhe përmbushjen e detyrave të Bankës Qendrore;
 • miraton rregulloren në lidhje me masat emergjente të likuiditetit, të propozuar nga Bordi Ekzekutiv;
 • miraton emërimin e Shefit të Auditimit të Brendshëm me rekomandim të Guvernatorit;
 • emëron zëvendësguvernatorët me propozim të Guvernatorit;
 • emëron Sekretarin e Bordit të Bankës Qendrore me propozim të Guvernatorit;
 • miraton buxhetin vjetor të Bankës Qendrore, i cili në mënyrë specifike duhet gjithashtu të përfshijë miratimin e një plani të kompensimit vjetor për të gjithë punonjësit;
 • përcakton politikat kontabël të Bankës Qendrore dhe të aprovojë raportin vjetor, si dhe raporte të tjera dhe deklarata financiare të Bankës Qendrore;
 • emëron Auditorin e Jashtëm të Bankës Qendrore;
 • vendos nëse Banka Qendrore duhet të marrë hua dhe i përcakton kushtet për hua të tilla;
 • sipas rekomandimit të Bordit Ekzekutiv, përcakton strukturën organizative të Bankës Qendrore, përfshirë themelimin dhe lokacionin e zyrave dhe objekteve të operimit;
 • miraton rregullat për procedurat e Bordit të Bankës Qendrore; dhe
 • ushtron detyra dhe kompetenca të tjera të cilat i jepen sipas Ligjit për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës apo ndonjë ligj tjetër.

Mbledhjet e Bordit të Bankës Qendrore kryesohen nga Kryetari, i cili zgjidhet prej Bordit të Bankës Qendrore nga radhët e anëtarëve joekzekutivë të tij. Bordi i Bankës Qendrore mblidhet aq shpesh sa do të kërkohet nga veprimtaria e Bankës Qendrore por jo më pak se dhjetë herë për vit kalendarik.

Flamur Mrasori

Kryetar i Bordit të BQK-s

Fehmi Mehmeti

Anëtar i Bordit të BQK-së

Behxhet Brajshori

Anëtar i Bordit të BQK-së

Nuhi Ahmeti

Anëtar i Bordit të BQK-së

Financat dhe Buxheti

 

1. Raporti 2017 – Shkarko
2. Raporti 2016 – Shkarko
3. Raporti 2015 – Shkarko
4. Raporti 2014 – Shkarko
5. Raporti 2013 – Shkarko
6. Raporti 2012 – Shkarko

KUTIA E KONTRIBUTEVE