Rregullimi i tregut përmes ligjeve për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit në Kosovë ka filluar nga vitit 2004. Në qershor 2018, është miratuar Ligji aktual në fuqi për Mbrojtjen e Konsumatorit, 06/L-034.

KLIKO

Në këtë faqe, ju do të gjeni ligjet të tjera që ndërlidhen direkt ose indirekt për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e Konsumatorit në Kosovë:

LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

LIGJI PËR RREGULLATORIN E ENERGJISË

LIGJI PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE

LIGJI PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMEVE TË UJIT

LIGJI PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT

LIGJI PËR STANDARDIZIM

LIGJI PËR METROLOGJI

LIGJI PËR TREGTINË E BRENDSHME

LIGJI PËR TREGTI ME JASHTË

LIGJI PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE

LIGJI PËR TURIZMIN

LIGJI PËR INSPEKTORATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT

LIGJI PËR INSPEKTORATIN SHËNDETËSOR

LIGJI PËR INSPEKTORATIN SANITAR

LIGJI PËR ARBITRAZHIN

LIGJI PËR INSPEKTORATIN E ARSIMIT

LIGJI PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT

LIGJI PËR INSPEKTORATIN E MJEDISIT, UJËRAVE, NATYRËS, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE NDËRTIMIT

LIGJI PËR USHQIMIN

LIGJI PЁR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

LIGJI PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E SËMUNDJEVE NGJITËSE

LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

LIGJI PËR BANKËN QENDRORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

LIGJI PËR KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE

LIGJI PËR KONTROLLIN E DUHANIT

LIGJI PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INTEGRUAR TË NDOTJES DHE ANEKSET

LIGJI PËR ARSIMIN NË KOMUNATE REPUBLIKËS SË KOSOVËS

LIGJI PËR TRANSPORTIN RRUGOR

LIGJI PËR AVIACIONIN CIVIL

Ndryshimi i fundit: 02.04.2019