KPMM është agjenci e pavarur e përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. KPMM rregullon aktivitetet minerare në Kosovë në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, Ligjin Nr. 04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/l-163 për Minierat dhe Mineralet, aktet nënligjore të nxjerra në përputhje me Ligjin Minierave dhe Mineraleve, dhe Strategjinë Minerare.

KPMM vepron në interes të publikut dhe i ushtron në mënyrë të pavarur kompetencat dhe funksionet të cilat i janë dhënë sipas Ligjit të Minierave dhe Mineraleve.  KPMM rregullon aktivitetet minerare në Kosovë në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, aktet nënligjore të nxjerra në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, dhe Strategjinë Minerare.

KPMM i ofron asistence teknike Qeverisë në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me minierat dhe mineralet në Kosovë nëse një gjë e tillë kërkohet nga Qeveria. KPMM i raporton drejtpërsëdrejti Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 03/ L-163 për Minierat dhe Mineralet paraqet statusin ligjor të KPMM-së.

LIGJI NR. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, miratuar më 27 gusht 2010 – Shkarko

LIGJI NR. 04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-163 për minierat dhe mineralet, miratuar më  2 maj 2013 – Shkarko

LIGJI NR. 04/L-232 për shërbimin gjeologjik të Kosovës, miratuar më  2 prill 2014 – Shkarko

Udhëzim administrativ (MZHE) nr.01 /2016 për klasifikimin dhe vlerësimin e resurseve dhe rezervave minerale dhe mbajtja e evidencës së tyre (4 maj 2016) – Shkarko

Udhëzimi administrativ nr. 01/2011 për rregullat dhe procedurat e mbledhjes të rentës minerare (14 korrik 2011) – Shkarko

Rregullore (MZHE) NR.01 /2014 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 04/2011 për trajtimin e komunitetit në sektorin minerar (31 dhjetor 2014) – Shkarko

Rregullore nr. 03/2012  për organizimin dhe funksionimin e institutit gjeologjik të Kosovës (25 maj 2012) – Shkarko

Rregullore nr. 02/2012 për administrimin e mbeturinave minerare (21 mars 2012) – Shkarko

Rregullore nr. 06/2011 për sigurinë minerare (23 nëntor 2011) – Shkarko

Rregullore nr. 05/2011 për organizimin dhe funksionimin e muzeut shtetëror të kristaleve dhe mineraleve (14 nëntor 2011) –Shkarko

Rregullore nr. 04/2011 për trajtimin e komunitetit në sektorin minerar (27 tetor 2011) – Shkarko

Rregullore nr. 02/2011 për përmbajtjen e programit të hulumtimeve gjeologjike dhe elaboratit të rezultateve të hulumtimeve gjeologjike (14 korrik 2011) – Shkarko

Raporti vjetor 2016 – Shkarko

Raporti vjetor 2015 – Shkarko

Raporti vjetor 2014 – Shkarko

Raporti vjetor 2013 – Shkarko

Raporti vjetor 2012 – Shkarko

KPMM ka në misionin e tij të lëshojë dhe të administrojë të gjitha lejet dhe licencat për shfrytëzimin minerar, të kryej mbikëqyrjen teknike të instalimeve minerare dhe të impianteve, si dhe të përpilojë rregulloret ligjore, të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës. Me qëllim që të këshillojë investitorët, KPMM bën vlerësimet e burimeve gjeologjike, këshillon investitorët për zonat potenciale të interesit dhe ofron informata për shërbime të orientuara për ndonjë çështje që ka lidhje me interes në botën e shfrytëzimit minerar. Misioni i KPMM (ICMM) është zhvillimi me efektivitet, i sigurt dhe i vazhdueshëm i vendburimeve të Kosovës dhe për të realizuar ketë gjë duhet të merren ne konsideratë aspektet që vijojnë:

  • Sigurimi i përdorimit optimal i vendburimeve dhe grumbullimi i të ardhurave me qëllim që të mbrohen interesat e popullatës vendase dhe me marre masa për zhvillim ekonomik – planet e shfrytëzimit minerar duhet të përpilohen dhe të mbështeten brenda kuadrit të kërkesave ligjore.
  • Krijimi i një strukture gjeo – informacioni me qëllim që të jepet një informacion transparent i domosdoshëm, botëror për të vendosur menjëherë e aty për aty vendimmarrësit e interesuar.
  • Të vrojtoje forcat e tregut dhe të përshtatë prirjet për ndryshim, për të siguruar që projektet janë zhvilluar sipas diktimit të tregut. Projektet e kthyera mund të arkivohen derisa të behën të vlefshëm.
  • Të bëhet koordinimi me institucionet e tjera për të siguruar që prioritetet janë të vrojtuara dhe që planifikimi për të ardhmen është kryer për një zhvillim me të mire të vendburimeve të vendit. Të sigurohet që institucionet e tjera të mos nxjerrin jashtë përdorimit rezervat e shfrytëzueshme me ndërtimin e shërbimeve mbi vendburimet ekzistuese.

KPMM ka autoritetin e përgjithshëm dhe përgjegjësinë për të siguruar:

hulumtimin dhe shfrytëzimin e rregullt të resurseve minerale në Kosovë dhe shfrytëzimin optimal të resurseve minerale në të gjitha veprimtaritë minerare në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve dhe Strategjinë Minerare;

përputhjen e përgjithshme të veprimtarive minerare me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, aktet nënligjore të nxjerra në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, dhe kushtet e Licencave, dhe Lejeve të lëshuara nga KPMM në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve.

KPMM ka kompetencën për ushtrimin e funksioneve në vijim, në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve:

lëshimin, transferimin, vazhdimin, pezullimin dhe revokimin e Licencave dhe Lejeve;

themelimin dhe mirëmbajtjen e një kadastre të minierave dhe një baze të të dhënave GIS që përmban të dhëna gjeografike, gjeologjike dhe të dhëna të tjera relevantë ekonomike si dhe të gjithë titujt ekzistues të mineraleve dhe të drejtave minerare; dhe- nxjerrjen e rregullave për organizimin dhe veprimtarinë e brendshme të KPMM-së;

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Struktura Organizative

KPMM udhëhiqet nga Bordi. Bordi përbëhet nga pesë anëtarë të cilët zgjedhën me konkurs publik dhe të cilët kanë mandat katër vjeçar me të drejtë rizgjedhje edhe për një mandat. Bordi ka kryesuesin e vetë dhe zgjedhë Drejtorin e KPMM-së që paraqet udhëheqësin/en më të lartë administrativ/e të këtij komisioni.

Musa Shabani

Kryetar i bordit

Azem Rexhaj

Anëtar i bordit

Kemajl Zeqiri

Anëtar i bordit

Festim Kutllovci

Anëtar i bordit

Avdi Konjuhi

Anëtar i bordit

Ramiz Krasniqi

Drejtor i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale

Kryen inspektimet e të gjithave aktiviteteve minerare sipërfaqësore dhe nëntokësore (në përputhje me kushtet e licencës) duke përfshirë edhe eksplozivet (shpim-plasjet), në koordinim me KFOR-in dhe MPB-ne. Bën inspektimin në raste të aksidenteve që lidhen me miniera, inspektimin e operimeve ilegale, si dhe sekuestrimin e pajisjeve dhe resurseve te veprimet ilegale.

Ekzaminon dhe vlerëson efektivitetin adekuat të sistemit të kontrollit menaxhues, politikat, procedurat dhe planet e OB si edhe organizatat përkrahëse të jenë të adaptuar që të udhëheqin aktivitetet e tyre.

Kryen të gjitha aktivitetet e matjeve gjeodezike dhe inspektimin në miniera, verifikimin e koordinatave të të gjitha aplikacionet, verifikimin e koordinatave te fushave para minuese, verifikimi i situacioneve te rezervave te shfrytëzuara gjatë vitit kalendarik.

Kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme që të sigurojë hulumtimin dhe shfrytëzimin e licencuar, të rregullt dhe optimal të resurseve minerale të Kosovës në përputhshmëri me ligjin e Minierave dhe Mineraleve dhe Strategjinë Minerare, shfrytëzim optimal të mineraleve dhe zhvillim të pranueshëm mjedisor. Po ashtu kryen marrjen, përpilimin dhe arkivimin e të dhënave gjeo-shkencore të territorit të Kosovës.

Mbikëqyrë Sistemin e Menaxhimit Informativ (SMI) për Gjeo-Databazën e Kosovës (SMI GDK). SMI mbështet punët e KPMM-se, menaxhon çdo të dhënë të KPMM të ruajtur në mënyrë elektronike (siç janë dokumentet dhe raportet, hartat gjeoshkencore, të dhënat e vendburimeve minerale, arkivën dhe të tjera).

Ndihmon në hartimin e legjislacionit parësor dhe dytësor, në bashkëpunim të ngushtë me Bordin, Drejtorinë, departamentet dhe njësitë tjera organizative nga fushëveprimi i KPMM-së. Ndihmon në hartimin e akteve të ndryshme që nxirren nga Bordi dhe Drejtoria. Bën verifikimin dhe sigurimin e përputhshmërisë me parimet themelore të jurisprudencës, si dhe respektimi i teknikave legjislative, për të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore të propozuara apo sponsorizuara dhe të miratuara në KPMM.

U ofron departamenteve tjera të institucionit, në mënyrë efektive dhe efeciente, shërbime administrative, shërbime të transportit e logjistikës, shërbime të personelit dhe shërbime gjuhësore; e përmes shërbimeve të kontraktuara, edhe qiranë e objektit, sigurimin fizik dhe mirëmbajtjen e objektit të KPMM-së. Departamenti i Administratës përmban: Divizionin e Transportit dhe Logjistikës, Sektorin e Personelit dhe Sektorin Gjuhësor.

Ka përgjegjësi që të menaxhojë buxhetin e KPMM-së, sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr. 03/L-048, si dhe të bëjë grumbullimin e Rentës Minerare në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-163, si dhe ligjin Nr. 04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit bazik për Minierat dhe Mineralet. Departamenti i Financave përmban: Divizionin e të Hyrave dhe Njësinë e Pagesave.

Është përgjegjës për menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të prokurimit në KPMM në pajtim me dispozitat e Ligjit te Prokurimit Publik te Kosovës. Bën organizimin dhe administrimin e përgjithshëm te prokurimit brenda KPMM, kryerjen e aktiviteteve të prokurimit përfshirë specifikimin, pranimin dhe vlerësimin e tenderëve, kontratave si dhe ndërlidhja për të siguruar implementimin e të gjitha aktiviteteve dhe sistemeve të furnizimit.

Është përgjegjës për funksionimin dhe menaxhimin e infrastrukturës së teknologjisë informative ne Komisionin e Pavarur te Minierave dhe Mineraleve. Bën sigurimin e zgjidhjeve kualitative të teknologjisë informative për mundësimin e shkëmbimit të shpejtë, të lehtë dhe në formë të përshtatshme të informatave brenda dhe jashtë KPMM-së.

Financat dhe Buxheti

Burimet e fondeve

Shpenzimet

Raportet e zyrës së auditorit për KPMM në vitet e fundit:

2016 – Shkarko

2015- Shkarko

2014- Shkarko

2013- Shkarko

2012- Shkarko

KUTIA E KONTRIBUTEVE