Në këtë faqe, ju do të gjeni informacione mbi shpenzimet e projektit “Rregullatori Yt”. Informacioni do të paraqitet në formë të infografeve, për të treguar transparencën e projektit dhe shpenzimet e bëra, për realizimin e saj. Shpenzimet e paraqitura në kuadër të transparencës dhe llogaridhënies, do të paraqiten në mënyrë progresive.

Projekti “Rregullatori Yt” ka gjetur mbështetje financiare nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Mbështetet financiarit nga 1 shkurt deri në fund të tetorit 2018.

Për më shumë informata në lidhje me këtë grant, do të gjeni në faqen e KSCF.

Realizimi i aktiviteteve

Shpenzimet e projektit

Shpenzimet e buxhetit të projektit deri më 31 gusht 2018

  • Personeli - 26.1%
  • Aktivitetet - shpenzimet e drejtpërdrejtatë projektit - 62,9%
  • Shpenzimet administrative dhe të zyrës - 11.0%