Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) u themelua në qershor 2004, me shpalljen nga Parlamenti i Kosovës të Ligjit për Energjinë, Ligjit për Energjinë Elektrike dhe Ligjit për Rregullatorin e Energjisë.

Zyra e Rregullatorit për Energji është organ i pavarur, i cili ka për detyrë të rregullojë aktivitetet në Sektorin e energjisë në Kosovë, përfshirë energjinë elektrike, ngrohjen qendrore dhe gazin, në pajtim me detyrimet që dalin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë (Ky traktat është nënshkruar nga Bashkimi Evropian dhe nëntë partnerë nga Evropa Juglindore në Athinë në muajin tetor 2005 për krijimin e kornizës ligjore për një treg të integruar të energjisë).

ZRRE ka kompetencat që të lëshojë licenca dhe të monitorojë nëse ato licenca respektohen nga ndërmarrjet e energjisë, të miratojë tarifat e aktiviteteve të shërbimeve publike, të imponojë detyrime për furnizimin e popullsisë, zgjidhjen e kontesteve dhe hartimin e legjislacionit sekondar për sektorin e energjisë. ZRRE është përgjegjëse edhe për krijimin e kornizës rregullative, e cila siguron funksionim transparent dhe jo-diskriminues të tregut të energjisë, duke u bazuar në parimet e tregut të lirë. Ajo zbaton kritere transparente dhe të hapura për dhënien e licencave ndërmarrjeve të energjisë, duke përfshirë fuqinë për të dhënë, ndryshuar, pezulluar, bartur, marrë, mbikëqyrë dhe kontrolluar nëse këto ndërmarrje të energjisë u përmbahen këtyre licencave.

ZRRE gjithashtu i ka kompetencat për të caktuar paraprakisht parimet dhe metodat e vënies së çmimit dhe më vonë për të miratuar tarifat për shërbimet e rregulluara të energjisë. Ky funksion përfshin edhe monitorimin e tarifave, zgjidhjen e kontesteve, cilësinë e shërbimeve dhe standardet për kryerjen e punëve. Gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj, ZRRE bashkëpunon me ndërmarrjet e energjisë dhe ministritë, sidomos me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.

ZRRE financohet nga taksat e licencave, të cilat i mundësojnë kësaj zyre të veprojë si organ rregullator i pavarur financiarisht. ZRRE ndihmon dhe siguron që korniza rregulluese e Kosovës të jetë në pajtim me ‘acquis communautaire’ (përmbledhja e legjislacionit të BE-së) për energjinë.

LIGJI Nr. 05/L -081 PËR ENERGJINË – Ky ligj përcakton parimet dhe rregullat e përgjithshme përmes të cilave drejtohen aktivitetet në sektorin e energjisë në Republikën Kosovës me qëllim të garantimit të furnizimit të sigurt të qëndrueshëm dhe të cilësisë së lartë me energji për të krijuar kushte të një tregu funksional të energjisë dhe krahas kësaj duke promovuar edhe shfrytëzimin më efiçient të energjisë, rritjen e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe bashkëprodhimit si dhe përmirësime në mbrojtjen e mjedisit nga veprimtaritë energjetike. – Shkarko

LIGJI Nr. 05/L – 085 PËR ENERGJINË ELEKTRIKE – Me këtë ligj përcaktohen rregullat e përgjithshme për kryerjen e aktiviteteve të prodhimit, transmisionit, shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë elektrike dhe qasjes në interkoneksion, organizimin e qasjes ndaj sistemit të transmisionit dhe sistemit të shpërndarjes, si dhe për funksionimin dhe qasjen ndaj tregut të energjisë elektrike në Kosovë. – Shkarko

LIGJI Nr. 05/L-084 PËR RREGULLATORIN E ENERGJISË – Ligji përcakton kompetencat, detyrat dhe funksionet e Zyrës për Rregullatorin e Energjisë, përfshirë kushtet për dhënien e licencave për kryerjen e aktiviteteve në fushën e energjisë, procedurat për dhënien e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese, krijimin dhe funksionimin efikas të tregjeve konkurruese të energjisë si dhe kriteret për rregullimin e tarifave dhe kushtet për furnizim me energji. – Shkarko

LIGJI Nr. 05/L-082 PËR GAZIN NATYROR – Ky ligj përcakton organizimin dhe funksionimin e sektorit të gazit natyror, qasjen ndaj tregut, kriteret dhe procedurat e vlefshme për dhënien e autorizimeve për bartjen, shpërndarjen, furnizimin, përdorimin dhe deponimin e gazit natyror dhe operimin e sistemeve. – Shkarko

Ligji Nr. 05/L -052 PËR ENERGJINË TERMIKE  – Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i kushteve për zhvillimin e tregut të qëndrueshëm dhe konkurrues të energjisë termike për ngrohje/ftohje të përqendruar, sipas ekonomisë së tregut të lirë, plotësimit të kërkesës së konsumatorit dhe mbrojtjes së mjedisit, furnizim të sigurt, të qëndrueshëm dhe efiçient me energji termike, për ngrohjen/ftohjen e hapësirave, ngrohjen e ujit sanitar dhe ujit industrial konsumatorët që të gëzojnë të drejtë për t’u kyçur në sistemet e energjisë termike dhe për t`u furnizuar me energji termike sipas standardeve dhe me çmim ekonomik. – Shkarko

Rregullat e miratuara më 2017

Rregulla për vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim Universal 27 prill, 2017 – Shkarko

Rregulla për Furnizuesin e mundësisë së fundit – Shkarko

Rregulla për Skemën Mbështetëse – Shkarko

Rregulla e procedurës se autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve te reja gjeneruese – Shkarko

Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të shpërndarjes (Rregulla për të hyrat e OSSH -së) – Shkarko

Rregulla për të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të transmisionit dhe të tregut (Rregulla për të hyrat e OST/OT -së) – Shkarko

Rregulla për Taksat, 16.03.2017 – Shkarko

Rregulla për Informatat Konfidencionale, 16.03.2017 – Shkarko

Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat, 16.03.2017- Shkarko

Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, 13.04.2017 – Shkarko

Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë, 16.03.2017 – Shkarko

Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë – Shkarko

Rregulla për certifikimin e operatorëve të sistemit të transmetimit 13.04.2017 – Shkarko

Rregulla për Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes në Sektorin e Energjisë Elektrike – Shkarko

Raporti vjetor 2016 – Shkarko

Raporti vjetor 2015 – Shkarko

Raporti vjetor 2014 – Shkarko

Raporti vjetor 2013 – Shkarko

Raporti vjetor 2012 – Shkarko

Misioni i ZRRE-së është që të krijojë një treg të qëndrueshëm të energjisë në Kosovë të bazuar në parimet e transparencës dhe konkurrencës së lirë, e cila shton vlerat si për konsumatorët ashtu dhe për ndërmarrjet.

Objektivat e ZRRE-së përcaktohen me Nenin 14 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe janë:

 • të hartojë rregulla, procedura dhe metodologji për krijimin dhe funksionimin e konkurrencës mbi tregun e energjisë, përfshirë kushtet e qasjes së palëve;
 • të hartojë metodologjië tarifore për furnizimin e energjisë me tarifa të rregulluara;
 • të zhvillojë sisteme për monitorimin e cilësisë së shërbimeve dhe pajtueshmërisë nga të licencuarit; dhe
 • të imponojë zbatimin dhe përputhshmërinë e të licencuarit me rregullat, procedurat dhe metodologjitë e mësipërme dhe të veprojë si faktor balancues në mes të akterëve të tregut.

Zyra e Rregullatorit për Energji ka përgjegjësitë si në vijim të:

 • përkujdeset për funksionimin transparent dhe jodiskriminues të tregjeve të energjisë bazuar në parimet e tregut të lirë sa i përket aktiviteteve konkurruese, dhe rregullimit të aktiviteteve të monopolizuara;
 • monitorojë dhe përmirësojë sigurinë me furnizim të energjisë elektrike, ngrohjes dhe gazit natyror, përfshirë sigurimin e mirëmbajtjes dhe ndërtimit të kapaciteteve të nevojshme të gjenerimit, transmisionit, shpërndarjes, kapacitetin e deponimit dhe kapacitetin interkoneksionit;
 • sigurojë kryerjen e aktiviteteve të energjisë në mënyrë transparente dhe jo-diskriminuese, që janë lëndë e detyrimeve të shërbimit publik si dhe sigurimin e qasjes jodiskriminuese në sistemet e transmisionit dhe shpërndarjes dhe interkonektorë;
 • sigurojë se tarifat e rregulluara për aktivitetet e energjisë janë të arsyeshme dhe të vendosura në bazë të një metodologjie të shëndoshë tarifore duke përfshirë sigurimin e tarifave për sistemet e transmisionit dhe shpërndarjes do të jenë adekuate për të mundësuar kryerjen e investimeve të domosdoshme në sisteme në mënyrë që këto investime të garantojnë qëndrueshmërinë e sistemeve;
 • monitorojë dhe parandalojë keqpërdorimin e pozitave dominuese dhe praktikave jokonkurruese nga ndërmarrjet energjetike dhe të marrë masat përkatëse në përputhje me ligjin;
 • sigurojë se, konsumatorët kanë të drejtë të kyçin objektet e tyre në sistemet energjetike dhe të pranojnë furnizim të energjisë;
 • sigurojë se konsumatorët dhe të licencuarit mbrohen me rregulla adekuate për zgjidhjen e kontesteve;
 • sigurojë se interesat në mes konsumatorëve dhe ndërmarrjeve për energji balancohen në mënyrë adekuate dhe se mbrohen konsumatorët në nevojë ; dhe
 • veprojë në pajtim me vendimet relevante me efekt obligues ligjor të institucioneve të krijuara në Komunitetin e Energjisë, në rastet kur këto institucione janë të mandatuar për të marrë vendime të tilla me efekt obligues ligjor

Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)

Me Vendimin nr. D/2012/04/MC-EnC të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë të Evropës Juglindore (KE EJL), Kosovës i është vendosur caku i detyrueshëm për BRE deri në vitin 2020. Sipas këtij detyrimi, 25% të konsumit përfundimtar të energjisë në Kosovë duhet të jetë nga BRE.

Për të përmbushur këtë obligim, Ministria e Zhvillimit Ekonomik me datë 31.01.2013 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ nr. 01/2013, me të cilin ka përcaktuar caqet vjetore dhe afatgjate të Energjisë nga BRE. Udhëzimi nr. 01/2013 zëvendëson Udhëzimin Administrativ nr. 06/2007 për caqet indikative për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike nga BRE.

Në mënyrë që të arrihen caqet për prodhimin e energjisë elektrike nga BRE, të përcaktuar me Udhëzimin e cekur më lartë, dhe në përputhje me mandatin ligjor të dhënë me Legjislacionin për energjinë në fuqi, ZRRE gjatë këtij viti ka nxjerrë: Rregullën për skemën mbështetëse (për mbështetjen e prodhimit të energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë), dhe Metodologjinë për llogaritjen e tarifave nxitëse për energjinë solare fotovoltaike

Bordi i ZRRE-së, mbështetur në dokumentet e cekura më lartë, ka nxjerrë Vendimin V_673_2014 më 23 dhjetor 2014, ku ka përcaktuar tarifat nxitëse (“feed-in”) të energjisë elektrike të prodhuar nga BRE. Sipas këtij vendimi energjia elektrike e prodhuar nga uji (hidrocentralet <10MW) ka çmimin 63.3€/MWh, energjia elektrike e prodhuar nga era ka çmimin 85.0€/MWh, energjia elektrike e prodhuar nga biomasa solide ka çmimin 71.3€/MWh dhe energjia elektrike e prodhuar nga panelet solare/fotovoltaike ka çmimin prej 136.4€/MWh.

ZRRE ka përcaktuar edhe kohëzgjatjen e shitblerjes së energjisë elektrike nga BRE-të, ku për energjinë elektrike të prodhuar nga panelet fotovoltaike do të ketë kohëzgjatje prej 12 vjetësh, ndërsa për burimet tjera (hidroenergjia, energjia e erës dhe biomasa solide) do të kenë kohëzgjatje prej 10 vjetësh, me çmime (tarifa nxitëse) të aplikuara dhe të pranuara në skemën mbështetëse.

Licencimi Dhe Autorizimi Për Ndërtimin E Kapaciteteve Tё Reja

Licencat

Zyra e Rregullatorit për Energji bënë licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë. Deri më tani ZRRE ka bërë licencimin e këtyre aktiviteteve: prodhimit, shpërndarjes, transmisionit, furnizimit, importit/eksportit të energjisë elektrike; prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimi me ngrohje qendrore, si dhe aktivitetin e bashkëprodhimit të energjisë elektrike dhe ngrohjes.

Në mënyrë që disa aktivitete në sektor të energjisë të kryhen më lehtë, pa pasur nevojë të pajisen me licencë, Ligjet në fuqi e lejojnë këtë për ndërmarrjet të cilat dëshirojnë të kryejnë këtë aktivitet, e t\ të cilat nuk kanë ndikim në sistemin elektroenergjetik të Kosovës. Pra, aktivitetet të cilat janë të liruara të pajisen me licencë janë:

 • prodhimi i energjisë elektrike me kapacitet nën 5 MW;
 • prodhimi i ngrohjes për konsum vetanak me kapacitet nën 1 MW;
 • prodhimi i energjisë elektrike për konsum vetanak nëse stabilimenti i prodhimit apo

konsumatori nuk lidhet në sistemin e transmisionit apo shpërndarjes; dhe

 • deponim i gazit natyror ku kapaciteti total i deponimit nuk tejkalon dhjetëmijë metra kub.

Autorizimi-Ndërtimi i kapaciteteve të reja

Në përputhje me legjislacionin në fuqi, çdo aplikuesi për marrjen e autorizimit i nënshtrohet analizës së rregullshmërisë dhe plotësimit me korrektësi të dokumentacionit. Këtu përfshihen dokumentacioni ligjor, administrativ, financiar, teknik dhe mjedisor, marrja e lejeve përkatëse të përdorimit të ujit, e drejta e shfrytëzimit të tokës, zgjedhja teknike dhe pëlqimi mjedisor të lëshuara nga institucionet relevante në përputhje me aktivitetin që subjektet kanë kërkuar për marrjen e autorizimit preliminar apo autorizimit final për ndërtim.

Shkarkoni regjistrin mbi Licencat dhe autorizimet e leshura nga ZRE

Tarifat e energjisë me pakicë

Struktura e tarifave me pakicë e Energjisë Elektrike për konsumatorët e rregulluar e zbatueshme nga data 1 prill 2016 – Shkarko

Përkujdesja Ndaj Konsumatorëve

Sipas dispozitave të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, të gjithë konsumatorët kanë të drejtë që të parashtrojnë ankesa që kanë të bëjnë me shërbimet e ofruara nga furnizuesi ose operatori i sistemit, e që këto ankesa fillimisht duhet t’i drejtohen furnizuesit si organi i shkallës së parë, i cili bën shqyrtimin e ankesës dhe lëshon përgjigje brenda afatit ligjor. Konsumatori pas marrjes së përgjigjes mund t’i drejtohet ZRRE-së për shqyrtim të mëtutjeshëm e cila konsiderohet si organ i shkallës së dytë

Zyra e Rregullatorit për Energji

Struktura Organizative

Struktura organizative e ZRRE-së përbëhet nga: Bordi, pesë (5) departamente dhe njësia e administratës. Udhëheqësit e Departamenteve organizojnë, kontrollojnë, planifikojnë, bashkëpunojnë, dhe vlerësojnë stafin e tyre, si dhe mbajnë përgjegjësinë për aktivitetet dhe përmbushjen e të gjitha detyrave të përcaktuara. Anëtarët e stafit kryejnë punë, analiza dhe detyra tjera, kurdo që është e nevojshme sipas rregulloreve të brendshme të ZRRE-së, dhe propozimet i dërgojnë tek Udhëheqësit e Departamenteve, të cilat pastaj dërgohen te Bordi për aprovim.

Arsim Janova

u.d. Kryesues i Bordit,

Deklarimi i pasurisë ne AKK më 2017

Besim Sejfijaj

Izet Rushiti

Selman Hoti

Anëtar i bordit

Departamenti ligjor dhe i licencimit (DLL) i siguron ZRRE-së mbështetje ligjore sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, për të gjitha çështjet në sektor të energjisë. DLL gjatë përgatitjes së legjislacionit dytësor dhe akteve tjera nënligjore përveç që bazohet në ligjet e Kosovës si pikë reference i ka edhe Direktivat dhe Rregulloret e Unionit Evropian. DLL gjithashtu përgatit të gjitha llojet e licencave, aplikacioneve, procedurat dhe autorizimet për themelimin dhe operimin e të gjitha aktiviteteve në sektor të energjisë. Pas licencimit të aktiviteteve të energjisë nga ZRRE-ja, DLL bënë mbikëqyrjen dhe monitorimin e këtyre aktiviteteve, në pajtueshmëri me kushtet e dhëna në licencën përkatëse dhe vendimet përkatëse të ZRRE-së

Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve (DMK) merret me ankesat e konsumatorëve dhe me kontestet ndërmjet organizatave energjetike. Departamenti gjatë kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive bashkëpunon me të gjitha organizatat të cilat në mënyrë legjitime i përfaqësojnë konsumatorët.

Departamenti për Treg dhe Energji (DTE) mbledh dhe analizon informatat lidhur me kapacitetin dhe bilancin e energjisë. Analizon ndikimin e faktorëve të ndryshëm si: inflacionin, çmimin e lëndës djegëse, zhvlerësimin etj., në çmimin e tregut dhe në çmimin e rregulluar të konsumatorit fundor. Ky departament bën edhe monitorimin e çmimeve të tregut.

Departamenti për energji termike dhe gaz natyror është përgjegjës për shqyrtimin dhe implementimin e strategjive, standardeve të performancës dhe praktikave tjera operacionale që kanë të bëjnë me këta sektorë. Ky departament kryen monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara përmes mbledhjes, analizës dhe vlerësimit të të dhënave dhe informatave përkatëse, e gjithashtu kontribuon në zhvillimin e sistemeve raportuese të ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore duke u fokusuar në elementet tekniko-teknologjike dhe në integrimin e masave nxitëse dhe caqeve për efiçiencë. Po ashtu bashkëpunon me departamentet tjera të ZRRE duke dhënë mbështetjen dhe ekspertizën teknike për çështjet e ndërlidhura me energjinë termike dhe gazit natyror.

Departamenti i tarifave dhe çmimeve është përgjegjës për vlerësimin e aplikacioneve tarifore të ndërmarrjeve të licencuara, monitoron realizimin e shpenzimeve operative dhe kapitale përmes shqyrtimeve tarifore; ndërmerr të gjitha masat që tarifat të jenë kosto – reflektive, të arsyeshme, jo diskriminuese, të bazuara në kritere objektive, si dhe të vendosura në mënyrë transparente, duke marrë në konsiderim përballueshmërinë dhe mbrojtjen e konsumatorëve.

Financat dhe Buxheti

Burimet e fondeve

Shpenzimet

Këto raporte përmbledhin çështjet kryesore që dalin nga auditimi i pasqyrave vjetore financiare (PVF-të) nga Zyra e Auditorit të Përgjithëm:

2016 – Shkarko

2015- Shkarko

2014- Shkarko

2013- Shkarko 

2012- Shkarko

KUTIA E KONTRIBUTEVE